http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« June 2020»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท29/05/2020
ผู้เข้าชม132,245
เปิดเพจ199,320
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศ อบต.นาแก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

…………………………………… 

             ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการ เป็นต้น เพื่อกำหนดรายละเอียด รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดไว้ว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดดังต่อไปนี้

             1. กำหนดวันรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หรือ

             2. สามารถส่งเอกสารหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามช่องทางดังต่อไปนี้

                 2.1 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

                 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ nakaesao@hotmail.com

                 2.3 แสดงความคิดเห็นใต้โพสทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม” หรือ https://www.facebook.com/nakaesao ในหัวข้อการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

                 2.4 แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ http://nakae.igetweb.com ในหัวข้อ “ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน”

                             ประกาศ  ณ  วันที่   3   มีนาคม  พ.ศ.2563

                                                                           นายสุเทพ   รักษาพล

                     (นายสุเทพ   รักษาพล)

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

 สามารถดาวน์โหลดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ทั้ง 11 ฉบับ ได้ที่นี่ (คลิก)  


Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view