http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,235
เปิดเพจ211,427
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กองสวัสดิการสังคม
 
(Division of Social Welfare)

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

            กองสวัสดิการสังคม เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้
                     1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวางแผนและสถิติ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานจัดตั้งประชาคม งานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารเสนเทศ งานศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ งานสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น งานจัดเก็บสถิติข้อมูล งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 2. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ งานส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ งานส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมกิจการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งานส่งเสริมกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชน งานส่งเสริมกิจการสภาองค์กรชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานควบคุมการขอทาน งานควบคุมหอพัก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 3. งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส งานปัญหาแรงงานในพื้นที่ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานเบี้ยความพิการ งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfareงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) งานรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม งานรับคำขอการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ประกอบด้วยงานส่งเสริมอาชีพชุมชน งานพัฒนาสตรี งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ประสบปัญหาความยากจน งานพัฒนาตำบล งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานวางแผนสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ Offline ของศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies One Data) งานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ งานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน งานการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล งานการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก งานการคุ้มครองผู้บริโภค การรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  

รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดกองสวัสดิการสังคม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นายบรรยง  กลางนอก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

2

นายวรเทพ  แขมคำ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

3

นางสาวกชพรรณ  สุขโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสังคมสงเคราะห์และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

 

4

นางสาวธิดารัตน์  เพียรดำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
  

 

 

 

 

 

 


 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view