http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,192
เปิดเพจ211,382
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

(Nakae SAO Child Development Center)

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

           ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 กำหนดว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ถือเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงต้องจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนองกับนโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการสถานที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นศูนย์กลางในตำบล มีอาคารสถานที่เหมาะสม สะดวกสบายต่อการเดินทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เกิดจาก
การยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมพัฒนาชุมชน พ.ศ.2545 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่งคอง ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเพียงแห่งเดียวในเขตพื้นที่ และได้ยกเลิกการใช้งานศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีพิธีเปิดและทำการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ก่อสร้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่ตั้งศูนย์ฯ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.นาแก บ้านสร้างติ่ว หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก คือ

                  1. เพื่อรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปีบริบูรณ์
                  2. เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในช่วงฤดูทำนาข้าว
                  3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
                  4. เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชน
                  5. เพื่อให้เด็กทุกคนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี
                  6. เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
                  7. เพื่อให้เด็กทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
                  8. เพื่อให้เด็กทุกคนทีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี
                  9. เพื่อให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                  1. งานวิชาการและอุปกรณ์การรียนการสอน
                  2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                  3. งานการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาปฐมวัย
                  4. งานกิจกรรมเด็กก่อนวัยเรียน

           สำหรับการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นั้นจะมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ชุด โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจำนวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลาขานุการโยตำแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู หรือผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

           รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ตามคำสั่งเลขที่ 230/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังต่อไปนี้

                  1. นายนิยม  มีระหงษ์                       ผูู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                             เป็น ประธานกรรมการ
                  2. นายคันโท  ไตรยราช                    ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา                             เป็น กรรมการ
                  3. นายนงค์  เขียวดี                          ผู้แทนศาสนสถาน                                        เป็น กรรมการ
                  4. นายสามารถ  โสมดี                      ผู้แทนชุมชน                                               เป็น กรรมการ
                  5. นายอรชร  แสงสุวรรณ                   ผู้แทนด้านสาธารณสุข                                  เป็น กรรมการ
                  6. นายพิชิต  ยะไชยศรี                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                          เป็น กรรมการ
                  7. นายสุพรวัจน์ เตชะเจริญธนาโชติ      ผู้แทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         เป็น กรรมการ
                  8. นางสาวชลนิชา  ศิลาพงษ์              ผู้แทนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         เป็น กรรมการ
                  9. นางชะไบพร  ไกยลุน                    ผู้แทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                เป็น กรรมการ
                 10. นางไพรวัลย์   วงค์อุดดี                 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              เป็น กรรมการ/เลขานุการ

              ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลานในแต่ละช่วงวัย ดังนี้

                        หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยทารก (แรกเกิด - 1 ขวบ)" 

                        หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยก่อนอนุบาล (1-3 ปี)"

                        หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยอนุบาล (3-6 ปี)"

                        หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยประถมศึกษา (6-12 ปี)"

                        หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยรุ่น (12-20 ปี)"

 

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นางไพรวัลย์  วงค์อุดดี

ครู อันดับ คศ.1

2

นางวนิดา  ธาตุดี

ครู อันดับ คศ.2

3

นางชะไบพร   ไกยลุน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

4

นางปทุมทิพย์  พ่อค้างช้าง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
  


 

 

 

 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view