http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,222
เปิดเพจ211,414
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
 
(Civil Defense Volunteer Center of the Nakae Subdistrict Administrative Organization)

โครงสร้างการผู้บริหารศูนย์ฯ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นายสุเทพ  รักษาพล

ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.นาแก

2

นายพีรพงษ์  แสงพันธ์

รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.นาแก

 

3

นางธนิดา  พรหมดี

รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.นาแก

 

4

นายหนูสิน  แสงผา

เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.นาแก

 

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1 นายชัยสิทธิ์  พลวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

2 นางสาวอังคนาง  อินตนัย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

3 นางสาวคัทลียา  บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

4 นายจักรินทร์  พรหมดิเรก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

5 จ.ส.อ.บุญยวัฒน์ ทองมูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

6 นายอัมพร  สารภาค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

7

นายวีรศักดิ์  นามเรือง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์


  ศูนย์ อปพร.อบต.นาแก ประกอบด้วย  
 
     1. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางมาตรการ การป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยปฏิบัติงานป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อหลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัยในเขตพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มีรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมให้บริการเมื่อเกิดเหตุทันที
     2. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติโครงการ“หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย” (ONE TUMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) โดยเป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการกู้ชีพกู้ภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญ เหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง ถูกต้อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดเป้าหมายให้ทุกตำบล ทั่วประเทศมีทีม กู้ภัยประจำตำบล ภายในปี 2551 รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกลยุทธ์ ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2544-2549) โดยกำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการให้บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล (Emergency Medical Service หรือชื่อย่อเรียกว่า EMS) เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
           หน่วยกู้ชีพ หรือที่เรียกว่า EMS เป็นการบริการรถพยาบาลฉุกเฉินโดยบุคลากรที่มีการฝึกขึ้นมา โดยเฉพาะให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในที่เกิดเหตุก่อนที่จะเคลื่อนย้าย นำส่งโรงพยาบาลต่อไปโดยมีการดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บระหว่างนำส่งพร้อมทั้งให้ข้อมูลคนไข้ กับสถานพยาบาลต่อไปด้วยซึ่งจะทำให้โอกาสที่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเหล่านั้นรอดชีวิตสูงขึ้น
           ดังนั้น การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล จึงเป็นบริการด่านหน้า ที่ต้องปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ขานรับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน
           สำหรับในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีรถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 1 คัน สำหรับให้บริการนำผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติภัยส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด(โรงพยาบาลนาแก) เป็นบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจากเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือทั่วไปที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานและตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง (First Responder หรือชื่อย่อเรียกว่า FR) โดยขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉินทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 หรือ 08 8557 3870 บริการฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 
รหัสหน่วยกู้ชีพ : 4696

ที่ตั้งหน่วย : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 บ้านสร้างติ่ว ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

การสื่อสาร : วิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ VHF 154.9750 Mhz และหมายเลขโทรศัพท์ 1669 หรือ 08 8557 3870

ผู้ประสานงาน : จ.ส.อ.บุญยวัฒน์ ทองมูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทรศัพท์ 08 0182 4443

รถกู้ชีพ กู้ภัย : รถยนต์ Chevrolet สีขาว หมายเลขทะเบียน บฉ 3308 นครพนม

รถดับเพลิง : รถดับเพลิงเอนกประสงค์ สีแดง ความจุ 5,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บต 4453 นครพนม

ขึ้นทะเบียนหน่วยกู้ชีพ : ปี พ.ศ.2552

            

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view