http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท06/08/2020
ผู้เข้าชม135,609
เปิดเพจ206,372
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

      องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามารถแบ่งออกเป็น 2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2 ฉบับ ดังนี้

      1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีอะไรบ้าง ?
          1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
          1.2 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
               (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
               (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
               (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
               (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
               (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร

          1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
               (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
               (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
               (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
               (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
               (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
               (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
               (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
               (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
               (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
               (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
               (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
               (12) การท่องเที่ยว
               (13) การผังเมือง

     2. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
               (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
               (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
               (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ทางเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
               (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
               (5) การสาธารณูปการ
               (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
               (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
               (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
               (9) การจัดการศึกษา
               (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
               (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
               (14) การส่งเสริมกีฬา
               (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
               (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยร้อยของบ้านเมือง
               (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
               (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
               (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
               (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
               (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
               (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
               (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (25) การผังเมือง
               (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
               (27) การดูแลที่สาธารณะ
               (28) การควบคุมอาคาร
               (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (30) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 


 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view