http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,200
เปิดเพจ211,390
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

(Vision and Mission)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

      “พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”

2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง  

          พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

           พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

           พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

          พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          พันธกิจที่ 7 การบริหารจัดการด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view