http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,196
เปิดเพจ211,386
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

(Nakae Subdistrict Administative Organization Council)

         สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเรียกชื่อย่อว่า สภา อบต. เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลักมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า

         1. อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้
                (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
                (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล
                (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

        2. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
             2.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น จำนวนอย่างน้อยที่สุด 6 คน แต่จะมีจำนวนมากเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนหมู่บ้านในเขต ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.

จำนวนสมาชิกสภา อบต.

1 หมู่บ้าน
2 หมู่บ้าน
ตั้งแต่ 3 หมู่บ้านขึ้นไป

6 คน
หมู่บ้านละ 3 คน
หมู่บ้านละ 2 คน

              มีหน้าที่ ดังนี้
                (1) เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และลงมติในประเด็นต่างๆ
                (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดังกล่าวข้างต้น)
                (3) เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
                (4) ตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                (5) เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
                (6) ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
                (7) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

           2.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                (1) ดำเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนด
                (2) เป็นประธานของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (3) บังคับบัญชาการงานในสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (4) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (5) เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในกิจการภายนอก
                (6) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

             2.3 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่นเดียวกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย : ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน

             2.4 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน : ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
                (1) แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (2) ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (3) ช่วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (4) เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
                (5) จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (6) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
                (7) ช่วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
                (8) ช่วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                (9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย

        3. การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะเกิดจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้

        สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยต้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง

        สมัยประชุมวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view