http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,179
เปิดเพจ211,368
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

(Health Security Fund Area of the Nakae Subdistrict Administrative Organization)

              สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน

              เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แต่งตั้งตามคำสังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ที่ 599/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งในกองทุนฯ

1

นายสุเทพ   รักษาพล

นายก อบต.นาแก

ประธานกรรมการ

2

นายพีรพงษ์  แสงพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

นางธนิดา  พรหมดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4

นายสุขสันติ  วงษาเนาว์

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว

กรรมการ

5

นายประยูรณ์  ท้าวใค

ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.นาแก

กรรมการ

6

นายเนตร  คำศิริ

ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.นาแก

กรรมการ

7

นายวิโรจน์   ไชยต้นเทือก

ผู้แทน อสม.

กรรมการ

8

นางจันทจร  วังทะพันธ์

ผู้แทน อสม.

กรรมการ

9

นายบรรนงค์  โคตรนาแก

ผู้แทนหมู่บ้าน

กรรมการ

10

นายประจิต  พรหมดี

ผู้แทนหมู่บ้าน

กรรมการ

11

นายถนัด  กลางหนองแสง

ผู้แทนหมู่บ้าน

กรรมการ

12

นายสีทน  ใจเที่ยง

ผู้แทนหมู่บ้าน

กรรมการ

13

นางสาวกมลชนก  ศาลารักษ์

ผู้แทนหมู่บ้าน

กรรมการ

14

นายสุริยงค์  คงอยู่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการและเลขานุการ

15

นายบรรยง  กลางนอก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16

นางสาวจุฑารัตน์  แสนสุริวงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  หนังสือ/บันทึก/ประกาศ/ระเบียบ/คู่มือกองทุน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

       ตอบข้อหารือกองทุนฯ 


      ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 


     ประกาศ สปสช. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

      ประกาศ สปสช. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 


       ประกาศ สปสช. เรื่อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (3 ฉบับ) พ.ศ.2557


  ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือ/ระเบียบ/แบบฟอร์มของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก


        ระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.นาแก ว่าด้วยการบริหารจัดการ และแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2554 (ยกเลิกตามระเบียบฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558)


       ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.นาแก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.นาแก พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด (ส่วนที่ 1) (ส่วนที่ 2) (ยกเลิกตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน พ.ศ.2558)


       คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (หมดวาระวันที่ 1 ตุลาคม 2561)


       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 (ยกเลิกตามระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2561)


       ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

      

       ตัวอย่างการเขียนโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ อบต.นาแก ชุดที่ 1 และ 2 (08/11/2559

 

       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2561 


       ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2561 


       คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 


       คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 


        คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 


        คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 


view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view