http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,209
เปิดเพจ211,399
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

คู่มือสำหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

4. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

15. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

16. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

17. การรับชำระภาษีป้าย

18. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

19. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

21. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

22. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

23. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

24. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

25. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

26. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

27. การขอใช้และติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

28. การขอแจ้งความประสงค์จะแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

29. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

30. การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

31. การออกใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

 

 

 

 


 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view