http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,203
เปิดเพจ211,393
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

กองช่าง

(Division of Public Works)

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

         กองช่าง เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี

                 1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวางแผนและสถิติ งานจัดเก็บสถิติข้อมูล งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานจัดตั้งประชาคม งานประชาสัมพันธ์ งานระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

              2. งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานการก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานสาธารณูปโภค  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานสำรวจออกแบบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจออกแบบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               4. งานผังเมือง ประกอบด้วยงานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานสำรวจออกแบบ งานการก่อสร้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               5. งานกิจการประปา ประกอบด้วยงานผลิต งานจำหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ำ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               6. งานไฟฟ้าถนน ประกอบด้วยงานการวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               7. งานบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วยงานระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย งานระบบรักษาความสะอาดคูคลอง งานระบายน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

               8. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ประกอบด้วยงานป่าไม้ชุมชน งานขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดกองช่าง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นายศิริพงษ์  มีระหงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

2

นายบุณยสิทธิ์ มาตย์วังแสง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3

จ่าเอกณัฐศักดิ์  รักษาพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4

นางสาวมุจลินท์  วงศ์ศรีชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

5

นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ตาขี่ พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)

6

นายทินกรณ์  วงค์ชาชม พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้าสาธารณะ)

7

นายสฤทธิ์ พ่อค้าช้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประปา)

8

นายประหยัด  สุขโต พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานขับรถยนต์)

9

นายปัญญา  เชื้อดวงผุย พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้าสาธารณะ)

 
  

 

 

                                                                        

                                                                     
                                                                           
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view