http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,242
เปิดเพจ211,434
iGetWeb.com
AdsOne.com

            

กองคลัง

(Division of Finance)

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

          กองคลัง เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 5 งาน ดังนี้

                1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวางแผนและสถิติ งานจัดเก็บสถิติข้อมูล งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานจัดตั้งประชาคม งานประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การคลังและการบัญชี งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

             2. งานการเงิน ประกอบด้วยงานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                3. งานบัญชี ประกอบด้วยงานสถิติการเงินและการคลัง งานตรวจสอบบัญชี งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงดทดลอง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประกอบด้วยงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

             5. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกอบด้วยงานการทรัพย์สิน งานการพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดกองคลัง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นางกนกวรรณ  ประดิษฐทรง

ผู้อำนวยการกองคลัง

2

นางสาวจุฑารัตน์ แสนสุริวงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3

- ตำแหน่งว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

 

4

นายสุภชัย  พิบูลสินเจริญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
5 ว่าที่ ร.ต.หญิงเมธิณี โกพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
6 นางสาวไผทรัฐ  ศรีนา พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)
7 นายพนัษณุ  ศักดิ์ศรีบุญดี พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานธุรการ)

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view