http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท11/07/2020
ผู้เข้าชม134,428
เปิดเพจ203,918
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
(Office of the Chief Administrator of the Subdistrict Administrative Organization)

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

            สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้
                   1. งานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและสถิติ งานจัดเก็บสถิติข้อมูล งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานจัดตั้งประชาคม งานประชาสัมพันธ์ งานเลือกตั้ง งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบภายใน งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานระบบโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ งานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน งานสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น งานอื่นๆที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบโดยตรง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                    2. งานการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยงานบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม งานระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น งานระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   3. งานนโยบายและแผน ประกอบด้วยงานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   4. งานกฎหมายและคดี ประกอบด้วยงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาแก งานกฎหมายและนิติกรรม งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานจัดทำ ทบทวน แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือน งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งานเทศกิจ งานควบคุมไฟป่าและการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   6. งานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1 นายชัยสิทธิ์  พลวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด

2 นางสาวอังคนาง  อินตนัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

3 นางสาวคัทลียา  บริบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4 นายจักรินทร์  พรหมดิเรก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

5 จ.ส.อ.บุญยวัฒน์ ทองมูล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

6 นายอัมพร  สารภาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7

นายวีรศักดิ์  นามเรือง

พนักงานขับรถยนต์

8

นายอุ๊ด  ไชยศล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

9

นายเนตร  เชื้อดวงผุย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

10

นายนเรศ  แสนสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ

11

นายณัฐพงษ์  วงศ์ตาแสง พนักงานจ้างเหมาบริการ

12 นายสุริยา  วัยเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ

13 นางสาวเสาวนีย์  แสนรัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

14 นางวรชน  พ่อค้าช้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view