http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท10/10/2019
ผู้เข้าชม118,691
เปิดเพจ169,934
iGetWeb.com
AdsOne.com

 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คืออะไร

           องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้าน เข้าไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนด

 
          รูปแบบองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

           1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคนและในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน

           2. องค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

           การบริหาร กฎหมายกำหนดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกิน 2 คน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

           ประเภทของ อบต. ปัจจุบันมีการแก้ไขประเภทของ อบต.แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1. อบต.ขนาดใหญ่ 2. อบต.ขนาดกลาง 3. อบต.ขนาดเล็ก แต่เดิมนั้น อบต. แบ่งออกตามลำดับได้เป็น 5 ประเภทและมีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ณ ปี พ.ศ.2543 มีดังนี้

          อบต. ชั้นที่ 1 จำนวน อบต. 74 แห่ง

          อบต. ชั้นที่ 2 จำนวน อบต. 78 แห่ง

          อบต. ชั้นที่ 3 จำนวน อบต. 205 แห่ง

          อบต. ชั้นที่ 4 จำนวน อบต. 844 แห่ง

          อบต. ชั้นที่ 5 จำนวน อบต. 5,196 แห่ง

          อบต. ชั้นที่ 5 จัดตั้งใหม่ (14 ธันวาคม 2542) จำนวน อบต. 350 แห่ง

          ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย บางแห่ง จึงทำให้เหลือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทั่วประเทศ จำนวน  5,339 แห่ง (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view