http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,202
เปิดเพจ211,392
iGetWeb.com
AdsOne.com

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก

(Children and Youth Council of Nakae Subdistrict)

         ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 วรรคแรก กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โดยคำแนะนำของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้น

         มาตรา 22 วรรคสอง กำหนดให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้จัดให้มีคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก และมีประกาศแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 จำนวน 21 คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 

1

นางสาววรรณวิสา  ชาเครือ

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก

 

2

นายนพรัตน์  ชาเครือ

รองประธาน คนที่ 1

 

3

นางสาวนีรนุช  แสงโคตร

รองประธาน คนที่ 2

 

4

นางสาวชมฤดี  ชาเครือ

ผู้บริหารและเหรัญญิก

 

5

นางสาวพัชริดา  บุทธิทักษ์

ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์

 

6

นางสาวนฤมล  รักษาพล

ผู้บริหาร

 

7

นายวีระเศรษฐ์  ชาเครือ

ผู้บริหาร

 

8

นางสาวชมภูนุท  ไชยโชติ

ผู้บริหาร

 

9

นางสาวอัชลี  น้อยสีมุม

ผู้บริหาร

 

10

นายณรงค์  วงค์ตาขี่

ผู้บริหาร

 

11

นางสาวจิดาภา  พ่อค้าช้าง

ผู้บริหาร

 

12

นางสาวสุภาพร  แก้วปัญญา

ผู้บริหาร

13

นางสาวกมลรัตน์  ดีสิงห์บุญ

ผู้บริหาร

 

14

นายภควัต  ธันยพงศ์พันธุ์

ผู้บริหาร

 

15

นางสาวเกศสุดา  กองเกิด

ผู้บริหาร

 

16

นางสาววรรณนิศา  วงค์ชาชม

ผู้บริหาร

 

17

นายชานนท์  แสนศรี

ผู้บริหาร

 

18

นางสาวมาลิสา  ท้าวใค

ผู้บริหาร

 

19

นางสาววัชราภรณ์  ไตรยราช

ผู้บริหาร

 

20

นายรัฐพล  แสนรัง

ผู้บริหาร

 

21

นางสาวปัทมา  ซอสูงเนิน

ผู้บริหารและเลขานุการคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก

 

       หมายเหตุ...คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก (คณะบริหารชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 9 กันยายน 2562)

       มาตรา 22 วรรคสาม กำหนดให้นายอำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้น และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีการจัดกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ ซึ่งอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้มีประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแก ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 จำนวน 12 คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเมธา  ชูจันทร์

นายอำเภอนาแก

2

นายเสรี  หาญกล้า

ท้องถิ่นอำเภอนาแก

3

นายสุเทพ  รักษาพล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

4

นายพีรพงษ์  แสงพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

5

นางธนิดา  พรหมดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

6

นายหนูสิน  แสงผา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

7

นายสุริยงค์  คงอยู่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8

นายชัยสิทธิ์  พลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

9

นางกนกวรรณ  ประดิษฐทรง

ผู้อำนวยการกองคลัง

10

นายศิริพงษ์  มีระหงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

11

นายบรรยง  กลางนอก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

12

นางสาวคัทลียา  บริบูรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 23 กำหนดให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

             (1) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน

            (2) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน

            (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

            (4) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

            (5) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ

            (6) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

            (7) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

            (8) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

            (9) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view