http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,187
เปิดเพจ211,377
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
(Division of Education Religious and Culture)

ภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง

            กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้
                   1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวางแผนและสถิติ งานจัดเก็บสถิติข้อมูล งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานจัดตั้งประชาคม งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) งานสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประกอบด้วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน งานนิเทศน์ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานบริการผลิตสื่อการสอน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                       3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ ประกอบด้วยงานการศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานการนิเทศน์ งานการบริการสนับสนุนการศึกษา งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด งานการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   4. งานกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วยงานการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   5. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วยงานส่งเสริมการศาสนา ฌาปกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตสำนึก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   6. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานบริการท่องเที่ยว งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้บริการท่องเที่ยว งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปถ่าย

1

นางสาวชลนิชา  ศิลาพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2

นางสาวชลนิชา  ศิลาพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

3

นางสาวพรณัช ปิยะโคตรกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

4

นางสุวรรณี  พรหมดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)

5

นายพรภิรมย์  แก้วสุวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)

 
  

 

 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view