http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,181
เปิดเพจ211,370
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม


  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 


 ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 


 ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


 ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 


 ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง ตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (เงินประจำตำแหน่ง) 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (เงินเดือนบัญชี 5) 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 

   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบประกาศ ก.ท.จ.นครพนม)


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 


  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

 

  ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 


  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 (บัญชีเงินเดือน บัญชี 3) 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 


  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556


  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556


  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

         - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

 

  ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

          - แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Webmaster
  Webmaster nakaesao@hotmail.com 15/01/2013 10:25

  จากความคิดเห็นที่ 1 ต้องดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะจ๊ะ แล้วใช้โปรแกรม Acrobat เปิดจ้า...

 2. 2
  08/01/2013 13:38

  เปิดอ่านไม่ได้เลยค่ะ  ไม่รุ้จะลงไปทำไมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view