http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,189
เปิดเพจ211,379
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศ ก.อบต.


  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) (รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) 


  ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 


  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุความจำเป็น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต. ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7,6,6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (เพิ่มไฟล์แบบประเมินพนักงานจ้าง พ.ศ.2560) 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (8 ฉบับ) 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6,5,5) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 


  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 


  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 (จำนวน 21 ฉบับ) 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

    - เอกสารแนบ อบจ.17 ท.20 อบต.18 (แก้ไข)

    - เอกสารแนบ อบจ.

    - เอกสารแนบ เทศบาล

    - เอกสารแนบ อบต.

    - มาตรฐานตำแหน่ง


  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 


  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5,5,2) ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 


  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5,4,4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ/พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

    -  [รายละเอียดท้ายประกาศ ก.จ.]

    -  [รายละเอียดท้ายประกาศ ก.ท.]

    -  [รายละเอียดท้ายประกาศ ก.อบต.]

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  

    -  เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 


  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 

 

  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555

 

  มติ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

 

  มติ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

        - แบบประเมินตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ (พร้อม ส่วนที่ 6 ฉบับแก้ไข) (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 เมษายน 2555

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554  บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2554

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 เมษายน 2548

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร สนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัดสถานศึกษา ลงวันที่ 4 เมษายน 2549

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2550

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พร้อมแบบฟอร์ม

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำผิดกฎหมาย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผุ้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 และ ระดับ 7 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2547 (ยกเลิก)

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 พร้อมแบบฟอร์ม

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พร้อมแบบฟอร์ม

 

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view