http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,241
เปิดเพจ211,433
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศ ก.ท.


  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) (รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) 


 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (8 ฉบับ) 


  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 (จำนวน 21 ฉบับ) 


  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

    เอกสารแนบ อบจ.17 ท.20 อบต.18 (แก้ไข)

    - เอกสารแนบ อบจ.

    - เอกสารแนบ เทศบาล

    - เอกสารแนบ อบต.

    - มาตรฐานตำแหน่ง


  ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยะฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่     มีนาคม 2558 

 

  ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยะฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556


  ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555

 

  ประกาศ ก.ท. เรื่อง การเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือตำแหน่งครู ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554


  ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554


  ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในการอนุโลมใช้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

  ประกาศ กท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2550


  ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตรา จ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550


  ประกาศ กท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 มกราคม 2550


  ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 มกราคม 2550


  ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 เมษายน 2549

 

  ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 

 

  ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยะฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view