http://nakae.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 ระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

ปฎิทิน

« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

สถิติ

เปิดเว็บ19/02/2010
อัพเดท08/09/2020
ผู้เข้าชม138,228
เปิดเพจ211,420
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (รวบรวมไฟล์มาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน โดยนายบรรยง กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาแก) 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต. พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


 ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

 ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 (เงินเดือนบัญชี 5) 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม)


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (ระบบแท่ง) 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (เงินเดือนบัญชี 4) 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (เงินเดือนบัญชี 3) 


  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 (เงินเดือนบัญชี 1 และบัญชี 2)

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่......มกราคม 2556 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่......ธันวาคม 2553

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ลงวันที่ 28 กันยายน 2555

        -  แบบประเมินตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ (พร้อม ส่วนที่ 6 ฉบับแก้ไข) (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 


  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 เมษายน 2555

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

         - แบบ พงจ./สป.1

         - แบบ พงจ./สป.2

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 14 กันยายน 2550

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่......สิงหาคม 2548

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

 

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544

         - แบบสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ สว.1 - สว.6)

         - แบบ พอก.1  แบบ พอก.2  แบบ พอก.3  แบบ พอก.4

         - แบบ ลท.1  แบบ ลท.2  แบบ ลท.3  แบบ ลท.4  แบบ ลท.5  แบบ ลท.6  แบบ ลท.7-1  แบบ ลท.7-2

         - แบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง

         - แบบ ลก.1  แบบ ลก.2  แบบ ลก.3

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Webboard)

 กิจกรรม ผลงานและโครงการที่สำคัญ

 ติดต่อ-สอบถาม

view